Thursday, November 24, 2005

Priester Daens kan nooit bezit worden van extreem rechts

STANDPUNT VAN JEBRON IN VERBAND MET DE WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING VAN PRIESTER DAENS DOOR HET VLAAMS BELANG.

Als zich uitdrukkelijk christelijk noemende basisgroep zien we ons in geweten verplicht te reageren tegen de wijze waarop de partij “Vlaams Belang” de spot drijft met Priester Daens en zo zijn nagedachtenis besmeurt.
Hiermee sluiten we ons uitdrukkelijk aan bij het duidelijk standpunt dat in deze reeds is ingenomen door verschillende geledingen van de Vlaamse Christelijke Arbeidersbeweging, waarmee we zeer verheugd zijn.
Het is niet onze bedoeling om als christelijke organisatie een stemadvies te geven. Dergelijke inmenging van de kerk heeft immers in het verleden meer schade berokkend dan goed was.

Toch zien we drie redenen om in deze toch een duidelijk standpunt in te nemen.

Eerste reden.
In de joodse traditie, waarin we ons als christelijke gemeenschap geworteld weten, wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen twee aanduidingen voor het begrip tijd. Enerzijds is er “chronos”, de gewone lopende tijd waarbij het ene moment gelijk schijnt aan het andere. Anderzijds is er “kairos”, wat betekent: de beslissende tijd, het uur waarop belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld het integrale geluk en de vrijheid van zwakke mensen op het spel staan. We denken dat de huidige tijd, die gekenmerkt is door een toenemende verrechtsing een dergelijk kairos-moment is, waarop christenen zich niet mogen terugtrekken op een liturgich-godsdienstig eiland, maar duidelijk stelling moeten nemen, ook in het maatschappelijk debat.

Tweede reden.
We denken dat het zeker voor de katholieke christelijke gemeenschap van Aalst een dergelijk kairos-moment is. Een moment om zeer uitdrukkelijk “neen” te zeggen tegen het Vlaams Belang dat op misdadige wijze de naam van Priester Daens misbruikt.
Daarom is het onze overtuiging dat wij als kerkgemeenschap niet alleen via bijvoorbeeld het ACW onze mening moeten zeggen, maar dat we ook als de kerk zelf een krachtig signaal kunnen geven, maar dan wel in alle bescheidenheid.
Waarom in bescheidenheid? Omdat we allen weten dat de officiële katholieke kerk in die tijd Priester Daens niet in zijn waarde heeft erkend en hem feitelijk het zwijgen opgelegd, ja, hem zelfs heeft uitgespuwd en als een paria aan de deur gezet. Misschien kan het een duidelijk teken van eerherstel zijn wanneer de katholieke kerkgemeenschap van Aalst op dit ogenblik, op dit kairosmoment, duidelijk stelling neemt tegen een partij, die maar één bedoeling heeft: mensen tegen elkaar opzetten om er zelf garen van te spinnen.

Derde reden.
Reeds meer dan twintig jaar geleden werd de Zuid-Amerikaanse film “Bidden volstaat niet meer” uitgebracht. In deze dagen van gevaarlijke verrechtsing denken we vaak terug aan deze film, die ons herinnert aan de profetische lijn waarin ook Jezus van Nazaret stond en die voortdurend herhaalde dat het “niet gaat om liturgische offers, maar om gerechtigheid”. En deze traditie staat op haar beurt in de lijn van het Oude Testamentde, waarin wordt gezegd: Behandel de vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief, want ze zijn mensen zoals jullie; want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in het slavenhuis Egypte. Ik ben de Ene, jullie God. (Leviticus 19,34)

Tot slot: indien Priester Daens vandaag zou geleefd hebben, dan was hij misschien wel priester-arbeider geworden. Hij zou in een werkmanshuis gaan wonen zijn tussen de hedendaagse verworpenen der aarde: generatiearmen, werklozen, vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren. Hij zou zonder twijfel hun solidaire medestander zijn geworden en hij zou bereid zijn om voor hen op zijn kop te krijgen.


De Jebrongemeenschap

4 Comments:

At 2:20 am, Blogger tandybrinick43996712 said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 7:38 am, Blogger kaleigh59abbie said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 10:49 pm, Blogger benharolds93866814 said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At 11:37 am, Anonymous kasper said...

Ach Daens, waarlijk een groot mens, de man die de echte Christelijke traditie nastond, diezelfde traditie die een steun en toeverlaat wil zijn voor de armen en de verdrukten in de samenleving. Zeldzaam zijn de dapperen die zonder aarzelen dit pad kiezen.
De armen en de verdrukten van gisteren dreigen vandaag echter de rijken en de verdrukkers van morgen te worden.

In de tijd van Priester Daens waren die armen en verdrukten de aan hunlot overgelaten Vlamingen en dus was hij hen erg genegen en gezind, bij hem vonden ze de troost en het begrip die ze van niemand anders kregen.

Moest dit monument van menslievendheid, deze rots in de branding voor de verworpenen van de samenleving vandaag nog leven zijn dan zou men hem vooral terugvinden in de achterbuurten van Charleroi waar men zich nog de dag van vandaag (in sommige quartiers) in de grauwe verloedering van de 19de eeuw waant.

Deze verworpenen kunnen niet snel genoeg de verstotenen worden volgens de doctrine van de NVA (verstoten van een sociale zekerheid waarvan vandaag de dag juist door toedoen van Daens alle Belgen kunnen genieten).

We verstoten de armen omdat ze arm zijn en ons teveel van onze rijkdom kosten.

We verstoten de laatste echt groene long van ons land omdat ze niet economisch rendabel is en verplichten de verstotenen die in deze omgeving wonen zodoende om hun grondgebied wel economisch rendabel te maken door de oprichting van nieuwe industrie.
Niet alleen verliezen we zo onze resterende wouden maar is wat er voor in de plaats komt is nog eens extra belastend voor het leefmilieu dat nu al zo onder druk staat.

We springen dus heel erg onverschillig om met wat de voorzienigheid voor zijn mensenkinderen beschikbaar stelde, indien we niet spoedig tot inkeer komen van deze door eigenbelang ingegeven verblinding zal een afstraffing zonder twijfel ons deel worden.

De Vlaamse beweging anno 2007 die priester Daens onterecht als een van zijn voormannen opeist voor hun separatistische streven viert elk jaar een eucharistieviering onder een hoogmoedig naar de hemel reikende toren waarin zelfvoldaan de huizenhoge letters prijken die iedereen reeds van in het lager schooltje ingeprent kreeg nl. AVV-VVK.
Het lijkt wel een provocerende omkooppoging aan de Allerhoogste.

Als alles voor Vlaanderen is, dan is Vlaanderen ook voor Christus.

Een Blasfemie die zijn gelijke niet kent en in schril contrast staat met de bescheiden aard van Adolf Daens die in intieme kring zijn zalvingen en gebedstondes uitvoerde bij al wie er maar behoeftig naar was.

De bescheidenheid en menslievendheid die Daens zo kenmerkten zijn hier ver zoek , arrogantie is ervoor in de plaats gekomen.

 

Post a Comment

<< Home