Thursday, November 24, 2005

Priester Daens kan nooit bezit worden van extreem rechts

STANDPUNT VAN JEBRON IN VERBAND MET DE WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING VAN PRIESTER DAENS DOOR HET VLAAMS BELANG.

Als zich uitdrukkelijk christelijk noemende basisgroep zien we ons in geweten verplicht te reageren tegen de wijze waarop de partij “Vlaams Belang” de spot drijft met Priester Daens en zo zijn nagedachtenis besmeurt.
Hiermee sluiten we ons uitdrukkelijk aan bij het duidelijk standpunt dat in deze reeds is ingenomen door verschillende geledingen van de Vlaamse Christelijke Arbeidersbeweging, waarmee we zeer verheugd zijn.
Het is niet onze bedoeling om als christelijke organisatie een stemadvies te geven. Dergelijke inmenging van de kerk heeft immers in het verleden meer schade berokkend dan goed was.

Toch zien we drie redenen om in deze toch een duidelijk standpunt in te nemen.

Eerste reden.
In de joodse traditie, waarin we ons als christelijke gemeenschap geworteld weten, wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen twee aanduidingen voor het begrip tijd. Enerzijds is er “chronos”, de gewone lopende tijd waarbij het ene moment gelijk schijnt aan het andere. Anderzijds is er “kairos”, wat betekent: de beslissende tijd, het uur waarop belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld het integrale geluk en de vrijheid van zwakke mensen op het spel staan. We denken dat de huidige tijd, die gekenmerkt is door een toenemende verrechtsing een dergelijk kairos-moment is, waarop christenen zich niet mogen terugtrekken op een liturgich-godsdienstig eiland, maar duidelijk stelling moeten nemen, ook in het maatschappelijk debat.

Tweede reden.
We denken dat het zeker voor de katholieke christelijke gemeenschap van Aalst een dergelijk kairos-moment is. Een moment om zeer uitdrukkelijk “neen” te zeggen tegen het Vlaams Belang dat op misdadige wijze de naam van Priester Daens misbruikt.
Daarom is het onze overtuiging dat wij als kerkgemeenschap niet alleen via bijvoorbeeld het ACW onze mening moeten zeggen, maar dat we ook als de kerk zelf een krachtig signaal kunnen geven, maar dan wel in alle bescheidenheid.
Waarom in bescheidenheid? Omdat we allen weten dat de officiële katholieke kerk in die tijd Priester Daens niet in zijn waarde heeft erkend en hem feitelijk het zwijgen opgelegd, ja, hem zelfs heeft uitgespuwd en als een paria aan de deur gezet. Misschien kan het een duidelijk teken van eerherstel zijn wanneer de katholieke kerkgemeenschap van Aalst op dit ogenblik, op dit kairosmoment, duidelijk stelling neemt tegen een partij, die maar één bedoeling heeft: mensen tegen elkaar opzetten om er zelf garen van te spinnen.

Derde reden.
Reeds meer dan twintig jaar geleden werd de Zuid-Amerikaanse film “Bidden volstaat niet meer” uitgebracht. In deze dagen van gevaarlijke verrechtsing denken we vaak terug aan deze film, die ons herinnert aan de profetische lijn waarin ook Jezus van Nazaret stond en die voortdurend herhaalde dat het “niet gaat om liturgische offers, maar om gerechtigheid”. En deze traditie staat op haar beurt in de lijn van het Oude Testamentde, waarin wordt gezegd: Behandel de vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief, want ze zijn mensen zoals jullie; want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in het slavenhuis Egypte. Ik ben de Ene, jullie God. (Leviticus 19,34)

Tot slot: indien Priester Daens vandaag zou geleefd hebben, dan was hij misschien wel priester-arbeider geworden. Hij zou in een werkmanshuis gaan wonen zijn tussen de hedendaagse verworpenen der aarde: generatiearmen, werklozen, vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren. Hij zou zonder twijfel hun solidaire medestander zijn geworden en hij zou bereid zijn om voor hen op zijn kop te krijgen.


De Jebrongemeenschap